Játékszabályzatok

Nyereményjáték szabályzat

NYERJ PÁROS BELÉPŐT ÉS EGY SÓLETKUPONT a #sóletfesztivál2023 egyik koncertjére!

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak abban az esetben vegyen részt a promócióban, ha az itt leírtakkal teljes egészében egyetért!

 1. A játék szervezője

A promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.; adószám: 18705016-2-41; nyilvántartási szám: 00005/2012; a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő).

A jelen szabályzat elérhető a https://zsinagogakhete.hu/jatekszabalyzatok/ oldalon, a játékkal kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a (36-1) 268-0183-as, nem emelt díjas hívószámú telefonszámon hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, vagy a(z) info@zsido.com e-mail címen.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és aki érvényes profil regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com (Facebook) közösségi weboldalon. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításában közreműködő egyéb szervezetek (ideértve ezek kapcsolt vállalkozásait is) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint ezek Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023. augusztus 11. 17:00 – 2023. augusztus 20. 23:59

A játék menete:

A Szervező a „SÓLETFESZTIVÁL 2023” eseményhez kapcsolódó és általa üzemeltetett hivatalos Facebook oldal (https://www.facebook.com/soletfesztival) üzenőfalán nyereményjátékra felhívó bejegyzést tesz közzé. A poszt alatti kommentben várjuk a Játékosok reakcióval kifejezett válaszát. A Szervező által felhívásként közzétett kép alatt reakcióval válaszolj, hogy melyik koncertre jönnél legszívesebbeb, majd jelöld meg kommentben kivel osztanád meg az élményt. Az előbbi feltételeket teljesítő Játékos részt vesz a Játékban azzal, hogy aktivitásától függetlenül legfeljebb egyszer kerül figyelembevételre a sorsoláson.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja – nyertessége esetén – teljes nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb, nagy nyilvánosságot biztosító médiafelületeken.

 1. Nyeremény, sorsolás, nyertesek

Nyeremény: Nyertesenként 1-1 db páros belépő Nyári Károly My way Sinatra-koncertjére, 1-1 db páros belépő a Legnagyobb rajzfilmslágerek koncertre + mindegyik nyereményhez 1-1 db sóletkupon, amivel 1-1 adag ingyen sóletet vehetsz majd át a Sóletfesztiválon.

Nyertesek száma: 2 (kettő)

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.

Sorsolás dátuma: 2023. augusztus 21. 11:00

A sorsolásokra véletlenszerűséget biztosító számítógépes program segítségével, sorsolási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyereményjátékban minden nyeremény vonatkozásában egy nyertes és egy tartaléknyertes kerül kisorolásra. A sorsolás nem nyilvános.

Eredményhirdetés dátuma: 2023. augusztus 21. 12:00

A nyerteseket a Szervező az esemény Facebook odalán, nevüket megjelölve nyilvános bejegyzés és privát messenger üzenet formájában értesíti a sorsolást követően. A nyertesként kisorsolt Játékos a kiértesítést követő 24 órán belül köteles visszajelezni és elküldeni a nyeremény átvételéhez szükséges adatait a Szervező részére.  Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott időn belül, a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes a kért adatszolgáltatást megtagadja, jogosulatlanná válik nyereményére.

A nyereményt a Szervező a nyertesek által megadott e-mail címre, elektronikus üzenetben küldi el. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére az előre egyeztetett feltételek szerint sor kerüljön. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető. A Játékos által megadott kézbesítési cím hiányosságáért, a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Felelősségkorlátozás

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok magatartásáért a szervezők felelősséget semmilyen formában nem felelnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan pályázati megnyilvánulásokat (kommenteket) indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Ha a nyereményjáték nem bonyolítható le terv szerint, azt nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a nyereményjáték adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a nyereményjátékot.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a nyereményjáték Facebook oldalát, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások estére. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a hálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 1. Adatvédelem

A jelen promóciós szabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok a Játékosok, akik promócióban részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játékos által elérhetővé tett személyes adatokat (profilnév) a promócióval összefüggésben lebonyolítás, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, feldolgozza. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni önmagában a promócióban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a Játékos elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Adatok forrása: az adatok közvetlenül a Játékostól (Érintettől) kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja: a promóció lebonyolítása, kapcsolattartás Játékosokkal és adminisztráció.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett Játékos előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az adatkezelés elmaradása, vagyis az adatok kezeléséhez szükséges érintetti hozzájárulás megtagadása esetén, a promócióban való részvétel nem lehetséges. A hozzájárulás bármikor és díjmentesen visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név (profiladatok), továbbá nyertesség esetén e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A promócióval kapcsolatos személyes adatokat az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz legfeljebb 5 (öt) évig kezeljük és őrizzük meg. A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, azaz az adó- és számviteli jogszabályok szerinti 8 (nyolc) év.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Szervező, mint adatkezelő arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, kizárólag a promóció teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A Szervező, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát egy érintett szeretné tudni, hogy az Adatkezelő kezeli-e az ő személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Adatmódosítási igényt a lehető leghamarabb teljesíteni kell.

Az adatmódosításról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja)
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl., ha hatóság előírja).
 • Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az adatkezelés korlátozásáról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen fejezet végén került feltüntetésre.

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

 1. a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 2. az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 3. az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (1363 Budapest, Pf.: 9.)

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, egyéb változtatásokra (felfüggesztést, visszavonás) és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kelt: Budapest, 2023.08.10.

EMIH

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

 

Nyereményjáték szabályzat 

NYERJ RUSSEL HOBBS EDÉNYT

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak abban az esetben vegyen részt a promócióban, ha az itt leírtakkal teljes egészében egyetért!

 1. A játék szervezője

A promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.; adószám: 18705016-2-41; nyilvántartási szám: 00005/2012; a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő).

A jelen szabályzat elérhető a https://zsinagogakhete.hu/ weboldalon, a játékkal kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a +361268-0183 -as, nem emelt díjas hívószámú telefonszámon hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, vagy a(z) info@zsido.com e-mail címen.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és aki érvényes profil regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com (Facebook) közösségi weboldalon. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításában közreműködő egyéb szervezetek (ideértve ezek kapcsolt vállalkozásait is) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint ezek Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023. augusztus 14. 20:00 – 2023. augusztus 21. 23:59 

A játék menete

A Szervező a „SÓLETFESZTIVÁL 2023” eseményhez kapcsolódó és általa üzemeltetett hivatalos Facebook oldal (https://www.facebook.com/soletfesztival) üzenőfalán nyereményjátékra felhívó bejegyzést tesz közzé. A poszt alatti kommentben várjuk a Játékosok válaszát. A Szervező által felhívásként közzétett kérdés alatt válaszolj helyesen arra kérdésre, hogy hányadik lesz az idei sóletfesztivál, illetve jelöld meg egy ismerősödet, akinek főznél a nyereményként elvihető edényben egy remek sóletet. Az előbbi feltételeket teljesítő és helyesen válaszoló Játékos részt vesz a Játékban azzal, hogy aktivitásától függetlenül legfeljebb egyszer kerül figyelembevételre a sorsoláson.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja – nyertessége esetén – teljes nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb, nagy nyilvánosságot biztosító médiafelületeken.

 1. Nyeremény, sorsolás, nyertesek

Nyeremény: 1 (egy) db Russell Hobbs lassú főzőedény 

https://hu.russellhobbs.com/product/3-5l-searing-slow-cooker-22470-56 

Nyertesek száma: 1 (egy)

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.

Sorsolás dátuma: 2023. augusztus 22. 9:00

A sorsolásokra véletlenszerűséget biztosító számítógépes program segítségével, sorsolási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyereményjátékban minden nyeremény vonatkozásában egy nyertes és egy tartaléknyertes kerül kisorolásra. A sorsolás nem nyilvános.

Eredményhirdetés dátuma: 2023. augusztus 22. 10:00

A nyerteseket a Szervező az esemény Facebook odalán, nevüket megjelölve nyilvános bejegyzés és privát messenger üzenet formájában értesíti a sorsolást követően. A nyertesként kisorsolt Játékos a kiértesítést követő 24 órán belül köteles visszajelezni és elküldeni a nyeremény átvételéhez szükséges adatait a Szervező részére.  Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott időn belül, a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására, illetve kézbesítési címének megadására. Amennyiben a nyertes a kért adatszolgáltatást megtagadja, jogosulatlanná válik nyereményére.

A nyereményt a Szervező a nyertes részére előre egyeztetett időpontban személyesen adja át a Szervező székhelyén. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére az előre egyeztetett feltételek szerint sor kerüljön. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető. Amennyiben a nyertes az átvételre az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, elesik a nyereménytől, és a továbbiakban nem jogosult annak részére történő átadására.

 1. Felelősségkorlátozás

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok magatartásáért a szervezők felelősséget semmilyen formában nem felelnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan pályázati megnyilvánulásokat (kommenteket) indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Ha a nyereményjáték nem bonyolítható le terv szerint, azt nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a nyereményjáték adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a nyereményjátékot.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a nyereményjáték Facebook oldalát, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások estére. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a hálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 1. Adatvédelem

A jelen promóciós szabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok a Játékosok, akik promócióban részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játékos által elérhetővé tett személyes adatokat (profilnév) a promócióval összefüggésben lebonyolítás, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, feldolgozza. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni önmagában a promócióban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a Játékos elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Adatok forrása: az adatok közvetlenül a Játékostól (Érintettől) kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja: a promóció lebonyolítása, kapcsolattartás Játékosokkal és adminisztráció.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett Játékos előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az adatkezelés elmaradása, vagyis az adatok kezeléséhez szükséges érintetti hozzájárulás megtagadása esetén, a promócióban való részvétel nem lehetséges. A hozzájárulás bármikor és díjmentesen visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név (profiladatok), továbbá nyertesség esetén e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A promócióval kapcsolatos személyes adatokat az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz legfeljebb 5 (öt) évig kezeljük és őrizzük meg. A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, azaz az adó- és számviteli jogszabályok szerinti 8 (nyolc) év.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Szervező, mint adatkezelő arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, kizárólag a promóció teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A Szervező, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát egy érintett szeretné tudni, hogy az Adatkezelő kezeli-e az ő személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Adatmódosítási igényt a lehető leghamarabb teljesíteni kell.

Az adatmódosításról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja)
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl., ha hatóság előírja).
 • Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az adatkezelés korlátozásáról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen fejezet végén került feltüntetésre.

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

 1. a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 2. az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 3. az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait. 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (1363 Budapest, Pf.: 9.)

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, egyéb változtatásokra (felfüggesztést, visszavonás) és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kelt: Budapest, 2023.08.10.

EMIH